اطفال شکم درد - شفاسنتر

درد شکم و پهلوی اطفال را با نگاهی به طب سنتی درمانش کنیم

سوال 

وقتی شکم کودک و پهلویش درد میکند چه کنیم

جواب

اگر یبوست ندارد پس گیر معده و روده است روغن بادام تلخ از فم‌معده تا ناف و پهلوها را با روغن بادام‌تلخ به اندازه یک قاشق روزی دوبار آرام بمالید

? اگر کودک سوزش ادرار و یا ادرار خونی دارد پس احتمال سنگ ریزه و یا عفونت در کلیه و مجاری ادراری متصوراست پس در یک روز تا دواستکان عرق خا?

پهلودرد و شکم درد کودکان را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

???پاسخ به سوال 

سوال مهمی مطرح است آیا کودک در بدو تولدش زردی داشته یا نه و همسویی او با یبوست چقدر بوده است

 ???وقتی شکم کودک و پهلویش درد میکند 

اگر یبوست ندارد پس گیر معده و روده است روغن بادام تلخ از فم‌معده تا ناف و پهلوها را با روغن بادام‌تلخ به اندازه یک قاشق روزی دوبار آرام بمالید

? اگر کودک سوزش ادرار و یا ادرار خونی دارد پس