برای درمان لوزه قرمز و سفید با نگاهی به طب سنتی می گردد.

طول درمان چند ماهه است.

۱- اولین و آخرین غذایش عسل باشد.یعنی اینکه یک قاشق غذاخوری صبح

ناشتا و یک قاشق غذاخوری شب موقع خواب مصرف شود.

۲- غرغره با آب و نمک دریا روزی دو مرتبه

۳- روغن مالی گلو با روغن سیاه دانه هر شب ازبیرون یا روغن زیتون یا بادام

۴-خوراک گرمیها مخصوص?