ماهی قرمز - شفاسنتر

ماهی قرمز عامل انتقال سل از طریق پوست

? انتقال #سل_پوستی از ماهی قرمز به انسان:

این بیماری از تماس ماهی یا آب آن با زخمهای روی دست انسان منتقل می شود در تماس با ماهی قرمز از دستکش استفاده کنیم.

@sinohehsamdaliri