مجاری ادراری و تنگی مجرا - شفاسنتر

ادرار و تنگی مجاری ادرار و یا عفونت ادراری با نگاهی به طب سنتی چیست

پاسخ راه تنگی مجاری ادراری

خوردن روزی دولیوان عرق خارشتر  (در زنان باردار ممنوع و افراد سرد مزاج با اندکی عسل و یا یک پنجم لیوان یا کمتر عرق خارخاسک میل شود  چون خارخاسک گرم است افراد دارای حساسیت پوستی متصوراست جوش در بدنشان ظاهر شود).

اگر حساسیت‌پوستی نداری دمنوش رقیق رقیق گزنه یا یک استکان.

گیاه بنسر دمنوش روزی یک‌استکان فو?