اگر سبک زندگی برمبنای اصول شش‌گانه سلامت (سته ضروریه) منطبق نباشد، بتدریج مزاج ذاتی دچار تغییر شده و مزاج ذاتیِ خارج از اعتدال ایجاد می‌