مزاج زبان - شفاسنتر

زبان شناسی و مزاج آن بر مبنای طب سنتی

 ?رنگ #زبان راهنمای طبیب

 ✅زبان سفید ◀️نشانه غلبه بلغم

✅زبان زرد ◀️غلبه صفرا

 ✅زبان قرمز وکبود◀️غلبه دم

 ✅زبان تیره وسیاه ◀️ غلبه سودا

✅زبان ترک خورده◀️مشکلات کبدی وخشکی

✅زبان سفید وپرآب◀️ازدیاد رطوبت

eslamteb.com

زبان و مزه زبان بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
مزه زبان شما نشانه چیست؟

◾️زیاد‌ شدن بلغم باعث:
ترشی و سفیدی دهان

زیادشدن سودا:
شوری و سیاهی دهان

◾️زیاد شدن صفرا:
تلخی و زردی دهان

◾️زیادشدن خون:
شیرینی و قرمزی دهان

? @Drzohoor_matab
?www.drzohoor.comمزه زبان و نشانه ای آن بر مبنای طب سنتی

????⁉️ مزه زبان شما نشانه چیست

◾️زیاد‌ شدن بلغم باعث: سفیدی روی زبان
ترشی و سفیدی دهان

زیادشدن سودا:سیاهی و خاکستری روی زبان
شوری و سیاهی دهان

◾️زیاد شدن صفرا:زردی روی زبان
تلخی و زردی دهان

◾️زیادشدن خون:قرمزی زیاد روی زبان
شیرینی و قرمزی دهان
@soroshesalamati