⛔️⛔️⛔️⛔️ ⛔️⛔️⛔️

سودا و غلبه خلط سودا نسبت به سایر اخلاط دربدن ( خلط های دموی و بلغمی و صفراوی) سبب بیماری سودا و تهدیدات جبران ناپذیر میشود ازجمله 

۱- رسوب خلط سودا درانتهای مفاصل پاها و پاشنه پاها عامل خارپاشنه است !

۲- تجمع خلط سودا درسلولهای مغز سبب سردرد کل سر+ فعال شدن اعصاب و روان + کینه توزی تا مرز انتقام یا خودکشی جلو