مزاج لب - شفاسنتر

لب شناسی بر مبنای طب سنتی

?#شناسایی_خصوصیات_لب :

⬅️چاق بودن لب نشانه گرمی کبد و کثرت باد است .
اگر بر لب ها لکه سرخ مایل به سیاه باشد بر گرمی مغز دلالت میکند .

⬅️سرخی عمیق لب ها نشانه سل و سفیدی آن نشانه کم خونی است .

زردی لب بر کثرت صفرا و بر استفراغ دلالت دارد .

⬅️خشک بودن لب ها نشانه سوزش معده است
در تب های طولانی ، لب خشک میشود و در سرسام و ورم شش ها بر لب ?


لب شناسی بر مبنای مزاج لب از منظر طب سنتی

 شناسایی خصوصیات مزاجی لب ?

?✍چاق بودن لب نشانه گرمی کبد و کثرت باد است.

?✍اگر بر لب ها لکه سرخ مایل به سیاه باشد بر گرمی مغز دلالت میکند .

سرخی عمیق لب ها نشانه سل و سفیدی آن نشانه کم خونی است .

زردی لب بر کثرت صفرا و بر استفراغ دلالت دارد .

خشک بودن لب ها نشانه سوزش معده است.

?✍در تب های طولانی ، لب خشک میشود و در سرسام و ورم شش ه