مزاج مدفوع - شفاسنتر

مدفوع و مزاج شناسی آن بر مبنای طب سنتی

 اجابت مزاج

?فضولات بدن شامل ادرار، مدفوع، عرق، مو، ناخن، خون و… است.

?اگر رنگ مدفوع یا ادرار تیره‌تر از معمول یا بدبوتر از معمول باشد، دلالت بر گرمی مزاج و غلبه صفرا دارد.

?اگر زود به زود صورت گیرد نیز دلالت بر گرمی مزاج و غلبه صفرا دارد.

?بی رنگ بودن یا کم بودن فضولات ، دلالت بر سردی مزاج دارد.

@Farsna