مزاج مغز - شفاسنتر

مزاج شناسی مغز و بیماریهای مغزی بر مبنای طب سنتی

? مزاج شناسی   ? مغز 

?نشانه_های_سردی_مغز

✅✍ نقطه های سفید دیدن دلیل بر ان است که بلغم چیرگی دارد .

✍گاهی حس شنوایی ? به کلی از کار می افتد در هر حال از کار افتاد و یا ناتوان شدن حس شنوایی ? شاید از سردی زیاد ❄️ باشد .

✍کسی که می شنود ? اما مثل اینکه صدا از راه دور ? می آید علامت رطوبت زیاد ? در مغز است .

✍ اگر نیروی تفکر و ت?

مغز و سیستم مغز شناسی و بیماریهای مغزی بر مبنای طب سنتی

گوهر مغز سرد و تر آفریده شده است و درعین‏ حال چرب و نرم است.

این سرد و تر و این چرب و نرم بودن همگى براساس حکمتى است که آفریدگار در نظر داشته است.

روانى که از قلب به سوى مغز بالا مى‏ رود بسیار گرم است و اگر گوهر مغز هم گرم بود، با گرماى حاصل از قلب درهم مى ‏آمیخت و مغز را از کار مى ‏انداخت لذا روان جارى و بالارونده قلب باید در ترکیب ب?

مغز و مزاج شناسی مغز بر مبنای طب سنتی

مغزشناسی بر مبنای طب سنتی 

گوهر مغز سرد و تر آفریده شده است و درعین‏ حال چرب و نرم است. این سرد و تر و این چرب و نرم بودن همگى براساس حکمتى است که آفریدگار در نظر داشته است. روانى که از قلب به سوى مغز بالا مى‏ رود بسیار گرم است و اگر گوهر مغز هم گرم بود، با گرماى حاصل از قلب درهم مى ‏آمیخت و مغز را از کار مى ‏انداخت لذا روان جارى و با?