مسهل دموی - شفاسنتر

مسهل اخلاط چهارگانه و پاکسازی بدن را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

الف : ضرورت پاکسازی مستمر بدن از فضولات به هنگام سلامتی و یا بیماری :

ا= پرخوری ها در مصرف مواد غذایی که باعث بسته شدن عروق و ایجاد سکته ها میشود ، ضرورت کم خوری و دو وعده غذا خوری .

امام جعفر صادق علیه السلام خطاب به فردى که از سوء هضم و درد معده شکایت داشت فرمودند: فقط اول روز و اول شب به تغذیه بپرداز و میان صبحانه و شام چیزى نخور ( هل

مسهل های ضد بلغم و ضد سودا و ضد صفرا بر مبنای طب سنتی

#کلیات داروهای غلبه ی طبایع(۳)

?انواع مسهل ها برای کاهش و یا دفع اخلاط صفرا + اخلاط سودا + اخلاط بلغم :

?مسهل صفرا:
کدو، کنار ، تاج ریزی، زرد آلو، گل ختمی + گل پنیرک گرم + پوست هلیله زرد + گل بنفشه + سپستان + عناب + تمرهندی+ مویز + آلوچه خشک + ترنجبین، افسنطین، صبر زرد، خربق سیاه، سقمونیا ، ریوند، ایرسا، گل گندم (قنطریون )، هلیله ، بسفایج