استاد من میخواستم پودرشده ی سعدکوفی وکندر خوراکی وزعفران راباعسل قاطی کنم برا تقویت حافظه مقدار دقیق رونمیدونم

میشه شما راهنمایی بفرمایید؟

و ناشتا باید خوردیانه بعدصبحانه؟

پاسخ

?? سعد کوفی ۵ گرم + کندر۵ گرم پودرشود+ زعفران یک گرم + عسل دوقاشق / اگرناشتا بخوری عالیست اما همه مزاجشان گرم و خشک هستند تشنگی دارد و بلغم سوداوی ر?