ریشه کاسنى ، گل نیلوفر، آلوچه خشکه ، ریشه شیرین بیان ، گل خطمى ، گل بنفشه ، عناب تمرهندى ، به دانه ، تخم کشوث ، گل حلوا (بستان افرزو)، اسپرزه ، شربت نارنج ، شربت به ، شربت توت سیاه یک یا چندتاى آنها را انتخاب کرده مصرف نمایند.

غذاهای مضر برای صفراوی مزاج

سرخ کردنی، غذاهای چرب، تخم مرغ، ادویه جات تند، غذاهای فری?