چرا جمجمه سر چند قطعه است؟

?چرا موی سر بالای آن است؟

? چرا پیشانی مو ندارد؟

? چرا در پیشانی، خطوط و چین وجود دارد؟

?چرا ابرو بالای چشم است؟

?چرا دو چشم، مانند بادام است؟

✨چرا بینی میان چشم‌هاست؟

? چرا سوراخ بینی در زیر آن است؟

? چرا لب و سبیل بالای دهان است؟

?چرا مردان ریش دارند؟

? چ?