موسیقی دیجیتال دراگ - شفاسنتر

موسیقی های مخدر«دیجیتال دراگ» برای نسل جوان

تهاجم های موریانه ای برای اختلال سلامت جسم متن زیررا چندباربخوانید 

?گوش کردنی‌ها جایگزین دودکردنی‌ها ،جولان مخدرهای صوتی در بازار موسیقی اینترنتی?

?نامش «دیجیتال دراگ» است و تو فقط موسیقی گوش می‌دهی به همین سادگی!

اما ممکن است «دیجیتال دراگ» در پس‌زمینه موسیقی که از اینترنت دانلود کردی، پنهان باشد؛ باید بشناسی و بدانی!

این

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن