موی مشکی - شفاسنتر

مو و مزاج مو و رنگ شناسی آن بر مبنای طبایع طب سنتی

رنگ مو

?افرادی که رنگ موی آنها سیاه است معمولا در گروه افرادی که طبع گرم و خشک دارند قرار می گیرند.

?افرادی که رنگ موی آنها به سفیدی میل می کند و زودتر از بقیه تارهای سفید در سر آنها دیده می شود مزاج سرد و تر دارند.