ناخن خشک - شفاسنتر

ناخن خشک و شکننده و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

???ناخن های شکننده:

ناخنها بسیار خشک و متمایل به زرد هستند و روی آنها ترکهای افقی ایجادمیشود.
علل:
علت عمده آن, افزایش وغلبه خلط صفرا در بدن یا اندام انتهایی میباشد.
پرهیزات:
پرهیز از صفرازاها و خشکی ها, مانند  ادویه جات ، نمک ، آجیلها، خرما،عسل،انجیر،گوشت شتر و کلیه غذاهای طبع گرم و خشک.
مفیدات:
سعی کنند بیشتر ،غذاهای متمایل ب?