ام الامراض - شفاسنتر

پرخوری یا مرگ تدریجی یا ام الامراض یا خودکشی عمدی یا خفگی با نگاهی به طب اسلامی

پرخوری یا مرگ تدریجی یا ام الامراض یا خودکشی عمدی یا خفگی با نگاهی به طب اسلامی و سنتی چیست ؟؟

??

پاسخ 

الف ::: نگاه اسلامی 

۱- امام صادق ع : هر دردی و بیماری از پرخوری است .

۲- پیامبراعظم ص: خداوند با چند چیز به سختی مخالفت و دشمن است ٬ یکی از آنها این است که در حالی سیر شده ای بازهم غدا بخوری.

۳- امام موسی ابن جعفر ع :اگر مردم در غذا خوردن