?با جوشاندن چند باره آب، مواد معدنی مانند نمک کلسیم، نیتریت و آرسنیک در آن انباشته میشود

?میتواند به سنگ کلیه و سنگ صفرا منجر شود

? @DarShefa