?آداب و احکام همبستری   #طب_اسلامی

?زیاده روی در همبستری نهی شده است.

نکته: کمتر همبستر شدن باعث طول عمر میشود.

?همبستری زمانی باشد که نیاز جنسی و از روی شوق باشد.

نکته: در صورت نیاز یکی از زوجین جهت تنظیم زندگی، همبستری شود.

?صحبت کردن قبل از جماع، امری مطلوب و توصیه شده است؛ اما در هنگام جماع نکوهش شده و سبب لالی در فرزند می شود.

?عر?