واکسیناسیون - شفاسنتر

اوتیسم کودکان و ضرورت بررسی واکسنهای وارداتی

‍ ? همه بخوابید وزارت بهداشت بیدار است❗️

?برتراند راسل یکی از فیلسوفان معاصر غرب است،هر چند ما مدافع فلسفه او نیستیم ولی حرفهای جالبی هم دارد، او در یکی آثار خود می نویسد، در قرون وسطی، دو دانشجوی مدرسه اسکولاستیک، مناظره سختی می کردند که اسب چند دندان دارد؟

?یکی از راه رسید و صحبت های آنها را شنید و با تعجب گفت: خوب بروید یک