اخلاق بد - شفاسنتر

مردان و یا زنان بداخلاق و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
??
سوال
صفرای بالا تبلور خودبرتربینی و بداخلاقی و راهکاردرمانی با طب سنتی
آیا خودبرتربینی و بداخلاقی از طریق طب سنتی قابل درمان است؟
????
بله. کسی که بیشتر جملاتش با صفات تفصیلی (ترین) راجع به خودش همراه است دچار تبلور عالی صفرا در سر است. با ۴۰ روز تا ۴ ماه خوراک شربت سرکنگبین، تعداد این جملا