خاک بازی اطفال - شفاسنتر

خاک بازی داروی مفید برای کودکان

?بگذارید بچه ها خاک بازی کنن.

?به گفته ی برخی محققین در خاک میکروبی وجود دارد که شباهت زیادی به داروی ضد افسردگی دارد؛

?خاک بازی کودک سبب افزایش هورمون شادی در مغز، کاهش استرس و تقویت سیستم ایمنی کودک می شود.

http://sapp.ir/partosabzehastii

کودکان و روش کاهش استرس بر مبنای طب سنتی

?یکی از کارکردهای مهم دست، کاهش استرس و اضطراب در انسان است.

?تماس کف دست و کف پا با پدیده های طبیعی مانند:

?آب
?شن
?خاک
?چوب ونظایر آن

❇️تأثیر مهمی بر کاهش هیجانات منفی دارد

?با رعایت نکات ایمنی

http://sapp.ir/partosabzehastii