دوقلو زاییدن - شفاسنتر

سنجد و راهکارکنترل ادرار و استخوان ساز و رفع افتادگی رحم و دوقلو زایی بر مبنای طب سنتی

سنجد و راهکارکنترل ادرار و استخوان ساز و رفع افتادگی رحم و دوقلو زایی بر مبنای طب سنتی

۱- اگر شما بزرگسالی و شبها شب ادراری دربستر بصورت ناخواسته دارید
۲- اگر افتادگی مثانه و یا افتادمستمر رحم به پایین دارید
۳- اگر تکررادرارتان درطول روزغیرقابل کنترل شده است
۴- میخواهید دوقلو بزایید و یا خطرات سقط جنین در بارداری کاهش یابد
۵- نگراپل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن