رمال - شفاسنتر

چشم زخم شناسی و حقه های رمال ها و ضرورت تمسک به مفاتیح الجنان برای مقابله با شیادان این حرفه

???????

دعاهای چشم زخم به روشی که در کتب معتبر و یا سنت علما تشیع مرسوم بوده است
۱. بگو:
ما شاء الله لا قوه الا بالله العلی العظیم سه بار تکرار کن.
۲. بگو:
اعیذکما بکلمات الله التامات واسماءه الحسنى کلها عامه من شر السامه والهامه ومن شر کل عین لامه ومن شر حاسد اذا حسد
۳. سوره های حمد و معوذتین ( توحید + ناس +کافرون + فلق ) در دسته?