سرطان چشم - شفاسنتر

چشم و مضرات نور تلفن همراه ذر شب عامل سرطان چشم

⛔⛔⛔⛔? نور گوشی همراه در شب باعث سرطان چشم میشود، سرطان چشم از مضرات استفاده مداوم از گوشی همراه در شب است !

زمانیکه فشار زیاد بر کره چشم خود احساس میکنید باید به پزشک مراجعه کنید.

? sapp.ir/ravazadeh?