صدای شر شر آب - شفاسنتر

گوش و صدای شرشر آب و رفع آن بر مبنای طب سنتی

درمان #گوشی_که_صدای_شرشر_آب_می‌دهد

الف? روغن مالی ملاج سر با روغن کنجد هر شب (۴۰ شب)
ب? غذای گرم شبانگاه ( بادام درختی روزی ۱۴ عدد)
ج? عطسه آور (۳ واحد پودر تنباکو + ۲ واحد پودر سیاه دانه + ۱ واحد پودر زنجبیل) شبی یک مرحله (۱۴ شب)
د? استشمام عطرهای گرم موقع خواب (۴۰ شب)

?کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
┄═•❁???❁•═┄
?  @tebiranii  ???