مزاج خون - شفاسنتر

مزاج خون و ضرورت تعدیل مزاج خون های کثیف و مزمن برمبنای طب سنتی

?تعدیل مزاج خون برمبنای طب سنتی
#توصیه به مواد سرد و خشک و حجامت
حجامت
?فصد
?باقلا
?شکر سرخ
?برگ چغندر
?انار شیرین
?آلو شیرین
?سویق عدس
?کاسنی، شاتره
?عسل کنار و ترنجبین
?صاف کننده های خون مانند انار،
زرشک، زنبق، کاهو، کمی عناب
?آلبالو
?سیب
?سنجد
?لیموترش
?شاه توت
?آش ماش و عدس
#بخش_پیشگیری ?
#توصیه به مواد سر?