انیسون - شفاسنتر

انیسون گیاه رافع درد سینه و تنگی نفس و افزایش دهنده شیر و رافع بلغم مغز

? انیسون ( دارای مزاجی گرم و خشک ) 

انیسون را بجوید و بخورید که درد سینه ، درد سرفه را برطرف کرده و تنگی نفس را رفع می کند .

مادر شیر ده اگر انیسون بجود و بخورد هم شیرش زیاد می شود و هم از طریق اثری که بر شیر مادر می گذارد مانع دل درد بچه ، دل پیچه کودک و نفخ خردسال می شود .

خوردن دم کرده انیسون خلط آور است و نیز خون را تصفیه می کند . و رن?

انیسون گیاهی برای گوارش و انسداد روده و کبد و رافع تب های بلغمی

#ﺍﻧﮕﺸﺖ #ﭘﻴﭻ ﺍﻧﻴﺴﻮﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ از استاد محمد موسوی

ﻣﻘﻮﻯ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﻛﺒﺪ ﻭ ﻣﺤﻠﻞ ﺭﻳﺎﺡ ﻏﻠﻴﻆ ﻭ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻧﺴﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﻫﺎﻯ ﻛﺒﺪ ﻭ ﺍﻣﻌﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﻓﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺐ ﻫﺎﻯ ﺑﻠﻐﻤﻰ ﻭ ﺳﻮﺩﺍﻭﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ. ﻣﻘﻮﻯ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﺩﻣﺎﻍ ﺍﺳﺖ.

ﺁﺏ ﺑﻪ?