سنگ حجرالیهود - شفاسنتر

سنگ کلیه های سخت و دفع تدریجی آن به روش طب سنتی

???????
???????????
دفع سنگ کلیه سخت با داروی سنگ حجرالیهود
حجرالیهود یا سنگ جهودان سنگی است با طبیعت گرم و خشک و برخی از حکما طبع آن را معتدل میدانند

مهمترین خاصیت حجرالیهود دفع سنگ کلیه میباشد و همین خاصیت، این سنگ را به کالایی گران قیمت تبدیل کرده است

در کتاب مخزن الادویه مرحوم عقیلی خراسانی اینگونه ذکر ش?