انعقادخون - شفاسنتر

پیاز داراری خاصیت گسترده بر مبنای طب سنتی

#شش_فایده_خوردن_پیاز

پیاز ضدانعقاد خون است
?پیاز ضد سرطان است
? پیاز خون‌ساز است
?پیاز استخوان ساز است
? پیاز ضددرد است
? پیاز ضدفشارخون است

@Tebiranii?