آبسه - شفاسنتر

آبسه و زخم و راهکاردرمانی آن بر مبنای طب سنتی

? آبسه?

?دکتر سید علی ابوالحبیب?

✅✍گل ختمی ۱۰ گرم + آرد باقلا ۱۰ گرم + بذر شنبلیله ۱۵ گرم + بذر کاوشه ۱۵ گرم + کشمش ۵ گرم + گل پنیرک ۵ گرم همه مواد خشک فوق را نرم کوبیده به همراه کشمش در کمی شیر پخته و به محل تورم ضماد کنید.

? آبسه?

?دکتر محمد دریایی?

✅✍عسل خالص ?را روی آبسه گذاشته و در روز چند نوبت انجام دهید.

✅✍ریشه گیاه ب?