باد رحم - شفاسنتر

رحم و بادهای رحمی از جلو را با نگاهی به طب سنتی چیست

⛔️⛔️⛔️⛔️

آیا شکرانه سلامتی را انجام میدهیم یا نه

سوال 

سلام استاد من خانمی با مزاج بلغمی و با رحم سرد و تر باسوابق سقط های جنین هستم متاسفانه من دارای سردی زیر شکم بوده و ترشحات سفید و بوی رحم و بوی بد و مشمئزکننده دهان هستم و بی اختیاربادهای گازداراز واژن من خارج میشود و خیلی رنج میبرم و آیا راهکاری برای من فقط در طب سنتی هست

رحم و بادهای رحمی از جلو و درمانگری بر مبنای طب سنتی

رحم و بادهای رحمی از جلو را با نگاهی به طب سنتی چیست

آیا شکرانه سلامتی را انجام میدهیم یا نه

سوال

سلام استاد من خانمی با مزاج بلغمی و با رحم سرد و تر باسوابق سقط های جنین هستم متاسفانه من دارای سردی زیر شکم بوده و ترشحات سفید و بوی رحم و بوی بد و مشمئزکننده دهان هستم و بی اختیاربادهای گازداراز واژن من خارج میشود و خیلی رنج میبرم و آ?

رحم و یا واژینال و بیماریهای متعلق به رحم بانوان و دختران و روشهای امداد رسانی بر مبنای طب سنتی

???
رحم و یا واژینال و بیماریهای متعلق به رحم  بانوان و دختران و روشهای امداد رسانی بر مبنای طب سنتی
۱- مزاج اناتومی رحم ( یعنی مهندسی رحم ) ، سرد و تر یعنی بلغمی است ، پس باید به روش تغذیه اصلاحات مستمر  و معقولانه ای اجرا شود.
۲- بانوان متاهل بعدازنزدیکی ( تخلیه ادرار و غسل کردن ) وقتی ازحمام خارج میشود حتما عسلاب عسلاب عسلاب میل