حجامت و شروط حجامت - شفاسنتر

حجامت و بخشی از روشهای باید و نباید بر مبنای طب سنتی

????????
?تـوصیـه‌های قبل از حجامـت

✍ با شکم گرسنه  حجامت نکنید.

✍دوازده ساعت قبل از حجامت سیگار نکشید.

✍یک ساعت قبل از حجامت انار یا شربت آب انار میل کنید تا از غلظت خون کاسته شود.همچین می‌توانید عسل، ماء الشعیر یا مایعات فراوان بنوشید.

✍در وقت حجامت انگشتر عقیق به دست نداشته باشید.

✍از با تجربه بودن شخصی که می خواه