جگر خام - شفاسنتر

جگر خام و یا گوشت خام خواری زمینه انگل زبانی و نابینایی

⛔⛔⛔??”جگر خام یا آبدار نخورید”

⚠️کرم زبانی یکی از میکروبهای مشترک بین دام و انسان که در اثر خوردن جگر آبدار یاخام ممکنست در ناحیه حلق انسان مستقر یا به چشم مهاجرت و باعث نابینایی شود..

? @TebbolAeme ?