رژیم انگور - شفاسنتر

لاغرسازی و بالابردن سیستم ایمنی با رژیم انگور

نحوه رژیم انگور
????
?هفته اول صبحانه فقط انگور.
? هفته دوم صبحانه و ناهار فقط انگور.
?هفته سوم و چهارم صبحانه و ناهار و شام فقط انگور.  از استاد خیراندیش

@tebiranii

کبد و روش سالمسازی آن با رژیم انگور بر مبنای طب سنتی

????داروی رفع کبدچرب رسید

مردم تصورمی کنندبرای رفع بیماری هابایدحجم بالای داروی شیمیایی یاگیاهی مصرف کنندغافل ازاین که درمان بسیاری ازبیماری درغذاومیوه هاونحوه درست مصرف آنهاقراردارد

انگوریکی ازبهترین پاک کننده های کبدودستگاه گوارش است
رژیم انگوردرپاک سازی بدن بسیارکارسازاست
رژیم انگور:
انگوربا نان چاق کننده وبه تنه?