مزاج رویا - شفاسنتر

مزاج رویاها و خواب ها بر مبنای طب سنتی

?بسم الله الرحمن الرحیم?

?موضوع تدریس: انواع رویا برحسب مزاج

? مدرس: استاد خطیری

⚜مزاج رویا:?

☢ صفراویها :?

?خواب چیزهای زرد ، آتش ، حرارت ، پرواز نمودن ، سوختن ، حمله نمودن شیر و حیوانات درنده .

? دمویها :?

?خواب چیزهای سرخ ، خون ، خونریزی.

⚫️ سوداویها :?

?خواب چیزهای سیاه ، سیاهی وتیرگی ، شخص سیاه پوش ، حمله مار یا فی