آسکاریس - شفاسنتر

انگل ها را با خرما بر مبنای طب سنتی

?????برای دفع کرم و تخم انگل آسکاریس صبح ناشتا و شب موقع خواب ۳ عدد خرما میل شود و تا یکساعت پس از آن چیزی میل نشود.

@sinohehsamdaliri