اسپرماتوزوئید - شفاسنتر

اسپرم سازی بر مبنای طب سنتی

?✍تقویت #اسپرم

?کسانی که اسپرم آنها خیلی ضعیف است و بچه دار نمیشوند میتوانند از #معجون زیر (شیر+ عسل+تخم مرغ+پیاز) یک روز در میان و به مدت یک ماه استفاده کنند و نتیجه اش را ببیننند. ضرر ندارد.

?دو قاشق آب پیاز . دو قاشق عسل را در یک لیوان شیر حل کرده و قبل از خواب میل نمایند.یکی از  بهترین داروهای محرک قوه باه و ازدیاد اسپرماتوزوئی?