تاول پاها - شفاسنتر

پاها و تاول پا و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

#تاول پا
??????
درمان
با ترکیب (حنا + آبلیمو + نمک) مرهمی درست کنید و روی تاول ضماد کنید. کسانی که می خواهند پیاده روی کنند حتما پای خود را قبل پیاده روی حنا بگیرند تا محکم شود و تاول نزند.
?توجه: آبلیمو را شور می کنید و حنا را داخل آن می ریزید و پا را حنا می گیرید. در این صورت پا محکم می شود و یک کفش محکم می شود و می توانید پابرهن?