ترک ران - شفاسنتر

ترک های پوست در بدن و رانها و پاشنه و شکم و راهکارها بر مبنای طب سنتی

#ترکهای پوستی روی ران و دیگرجاهای بدن

علت آن افزایش خشکی و کمی رطوبت بدن است.
?????
درمان
۱. روغن مالی با روغن شترمرغ یا روغن زیتون
۲. برطرف کردن خشکی بدن با مالیدنی های موضعی گرم و مرطوب وآب و هوای مرطوب قرار گرفتن.
٣. چنین اشخاصی با حمام رفتن تا چند ساعت احساس راحت تری پیدا میکنند.
۴. اصلاح مزاج هم بسیار مهم است.

#ترک پوست به خا?