خونریزی شش - شفاسنتر

انجبار داروی گیاهی ضد اسهال و ضد خونریزی شش ها بر مبنای طب یسنتی

???کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
‌#انجبار

?این دارو جهت قطع خونریزی از اعضاء بدن بخصوص افرادیکه از شش آنان خونریزی می شود مفید بوده و قاطع خون می باشد. ضمناً قاطع اسهال های مزمن و صفراوی است.

??  @sinohehsamdaliri