شرشر آب گوش - شفاسنتر

گوش درد با صدای شرشر آب و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

????
✍️ صدای شرشر در گوش

♻️ درمان گوشی که صدای شر شر آب می دهد.
? الف) روغن مالی ملاج سر با روغن کنجد هر شب (۴۰ شب)
? ب) غذای گرم شبانگاه ( بادام روزی ۱۴ عدد)
? ج) عطسه آور (۳ واحد پودر تنباکو +۲ واحد پودر سیاه دانه + ۱ واحد پودر زنجبیل) شبی یک مرحله (۱۴ شب)
? د) استشمام عطر گرم موقع خواب (۴۰ شب)

? @TebbolAeme ?


پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن