شرشر آب گوش - شفاسنتر

گوش دارای شرشر صدا دار و راهکارهای طب سنتی

درمان #گوشی_که_صدای_شرشر_آب_می‌دهد?

الف? روغن مالی ملاج سر با روغن کنجد هر شب (۴۰ شب)
ب? غذای گرم شبانگاه ( بادام درختی روزی ۱۴ عدد)
ج? عطسه آور (۳ واحد پودر تنباکو + ۲ واحد پودر سیاه دانه + ۱ واحد پودر زنجبیل) شبی یک مرحله (۱۴ شب)
د? استشمام عطرهای گرم موقع خواب (۴۰ شب)

?کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
┄═•❁???❁•═┄
? @tebiranii ?


گوش درد با صدای شرشر آب و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

????
✍️ صدای شرشر در گوش

♻️ درمان گوشی که صدای شر شر آب می دهد.
? الف) روغن مالی ملاج سر با روغن کنجد هر شب (۴۰ شب)
? ب) غذای گرم شبانگاه ( بادام روزی ۱۴ عدد)
? ج) عطسه آور (۳ واحد پودر تنباکو +۲ واحد پودر سیاه دانه + ۱ واحد پودر زنجبیل) شبی یک مرحله (۱۴ شب)
? د) استشمام عطر گرم موقع خواب (۴۰ شب)

? @TebbolAeme ?