منگ - شفاسنتر

سبزی شاهی و مضراتش در شب هنگام بر مبنای طب سنتی

??خوردن افراطی #شاهی مخصوصاً پس از غذای سبک یا با شکم نسبتاً خالی یا آخر شب ،ممکن است موجب حالت منگی و کرختی یا #خواب سبک ناآرام شود.

???
https://telegram.me/joinchat/CCAq7T3sGcFfH6a3x-LohQ