جوانگرایی - شفاسنتر

جوان شدن و با نشاط شدن بر مبنای طب سنتی

?????
⭕️ راز جوان ماندن بر مبنای طب سنتی?

❤️ خوردن جعفری باعث خون سازی میشود
❤️ کسانی که زیاد چایی بخورند پیر میشوند
❤️  خوردن فلفل باعث حفظ جوانی میشود
❤️  قارچ دوران جوانی را افزایش میدهد
❤️  آب هویج حافظ جوانی است.
❤️  خوردن سیر از پیری زودرس جلوگیری میکند

⭕️ ماده غذایی که شما را جذابتر میکند?

❤️  زغال اخته؛ ض