رنگ زبان - شفاسنتر

زبان قارچ شده و راهکارها بر مبنای طب سنتی

?????قاچ قاچ شدن زبان

در اثر غلبه صفرا و خشکی کبد است و باید از ادویه جات و سرخ کردنی هاوخشکبار دوری کند.

✅ از خنکی ها استفاده کند و غذاهای خیلی لطیف میل کند
ازعطاری هاعرقیات وگیاهان خنک تهیه کنید
این افرادگرم مزاجندازخوراک های گرم مزاج دوری کنندوآنهارابامصلح شان مصرف کنند
@soroshesalamati
زبان و شناخت بیماری های آن بر مبنای طب سنتی

??تشخیص بیماری هااز روی زبان:

رنگ زبان و تشخیص بیماری یکی از موارد تشخیص در طب سنتی رنگ زبان است .
که در هر یک از طبعها رنگ زبان و مزه دهان متفاوت است .
۱ ـ بلغمی ها : رنگ زبان سفید و بار دار ونمناک و طعم گس با کمی ترشی صبحگاهی
۲ـ سودایی ها : رنگ زبان تیره و طعم شور صبحگاهی
۳ـ دموی ها : رنگ زبان قرمز روشن و طعم دهان شیرین
۴ـ صفرایی ها : ر
مزه زبان و نشانه ای آن بر مبنای طب سنتی

????⁉️ مزه زبان شما نشانه چیست

◾️زیاد‌ شدن بلغم باعث: سفیدی روی زبان
ترشی و سفیدی دهان

زیادشدن سودا:سیاهی و خاکستری روی زبان
شوری و سیاهی دهان

◾️زیاد شدن صفرا:زردی روی زبان
تلخی و زردی دهان

◾️زیادشدن خون:قرمزی زیاد روی زبان
شیرینی و قرمزی دهان
@soroshesalamati