لختگی خون - شفاسنتر

نشستن زیاد و مضراتش بر مبنای طب سنتی

??⛔⛔⛔عوارض نشستن زیاد⁉️

✍گردش خون کمتر
✍لختگی خون در رگ ها
✍پوکی استخوان ها
✍ضعف استخوان ها
✍متورم شدن قسمت های پایینی بدن و پاها

@soroshesalamati