بخیل - شفاسنتر

میوه به بر مبنای طب سنتی

??#علاج_ترس

رسول_اکرم «صلوات الله علیه» فرمود:
#به بخورید که سه خاصیت دارد: دل را پرنشاط مىکند. بخیل را سخاوت میبخشد و ترسو را شجاعت میدهد.

? @TebbolAeme ?