جانوران موذی - شفاسنتر

موش و روش ازبین بردن آن بر مبنای طب سنتی

??برای ازبین بردن موش:

موش علاقه شدیدبه آردنخود دارد
شمامی توانیدآردنخود راباکمی گچ سفیدرامخلوط ودرمسیرموش قرار دهید
موش باحرص آردنخود رامی خورداماگچ موجوددرمعده موش سفت می شودوحیوان را می کشد

ازنسخه های حکیم میسری خراسانی۳۷۰هجری
@soroshesalamati
پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن