مزاج اصوات - شفاسنتر

مزاج اصوات بر مبنای طب سنتی

???? مزاج اصوات را بشناسیم.

?تمامی صداهای دلنشینی که در طبیعت هست مثل صدای پرندگان ، آبشارها و صدای بهم خوردن برگها در اثروزش باد جزو صداهای گرم هستند و باعث آرامش در انسان می شود .

?تمامی اصوات بد ، صدای ماشین و بوق و …. جزو  اصوات سرد بوده و حجم زیادی از انرژی شنوایی را از بین می برد .

✅گوش خود را به اصوات گرم بسپارید .
صدا